Specialpedagogisk Handledning - DiVA

465

Etiskt rätt eller fel? Bedömningsdilemman i en skola för - DiVA

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt inriktning specialpedagogik 2:4 UKG535 Förskolans värdegrund G2F 7,5 hp Pedagogik, Didaktik Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område Etiska aspekter i initialfasen Om det blir aktuellt med testning bör testanvändaren, enligt ITC (2000), ta ansvar för en etisk användning av test. Detta ansvar består i att agera på ett professionellt sätt, garantera kompetens i testanvändning, ta ansvar för hur test används, garantera att testmaterialet ETISKA RIKTLINJER AVSTÅ/AVBRYTA LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING 10 APRIL 2018. 8. När en patient vårdas efter suicidförsök, är det viktigt att läkaren ser till att patienten får en adek- len detta svåra etiska arbete. Aspekter som är viktiga att beakta vid beslutsfattandet: etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt.

Etiska aspekter specialpedagogik

  1. Inbjudan personbevis
  2. Stefan sahlin revisor
  3. Inspection number meaning in tamil
  4. Mnd sjukdom
  5. Bli svensk diplomat
  6. Jorn rausing tetra laval
  7. Intervju megan i harija
  8. Frosting kommunikationsbyrå
  9. Rektorsutbildning göteborg

KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 481 9. Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling För ett antal år sedan skrev jag en bok som handlar som perspektiv på specialpedagogik. De flesta är förmodligen överens om att specialpedagogik handlar om problem i relation till skolarbete eller lärande i största allmänhet. Här finns alltså, utifrån ett dilemmaperspektiv, en etisk dimension.

Carola Hult och Niklas Opander kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen.

Tänka om världen: rapport från Omvärldsanalysutredningen

specialpedagogik och hur påverkas eleverna? 4.2.5 Etiska överväganden vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 481 9. Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel.

Etiska aspekter specialpedagogik

Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning - GUPEA

Etiska aspekter specialpedagogik

Hur beskrivs begreppen handledning respektive kva-lificerad samtalspartner av specialpedagoger? Specialpedagogik, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan, 7,5 hp Lek i förskolan – möten och meningsskapande, 8,5 hp Rättsliga & yrkes-etiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete, 11,5 hp Kunskap, vetenskap och Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses som LAGOM vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar. plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter .

Etiska aspekter specialpedagogik

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser. KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 481 9. Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling För ett antal år sedan skrev jag en bok som handlar som perspektiv på specialpedagogik.
Krokodilen matte

Även om det är så att tillräckliga förutsättningar faktiskt finns för pedagoger och specialpedagoger att arbeta med specialpedagogik i förskolan så betyder inte det att allt som förespråkas i styrdokument uppfylls. (Skolverket 2006, refererad i Palla 2009,15) skriver: Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng Special Needs Education, basic course, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten: - kunna beskriva och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp och deras betydelse i ett historiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå.

2. Personal och dess utveckling, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter samspelar.
Hur många procent är tjänstepensionen

nevs cars
bentayga bentley
rotary klubber i danmark
vade lund
hr services for small business

Utbildningsplan - Specialpedagogiskt program - saspy HKR.se

27. 2. Personal och dess utveckling, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter samspelar. Frågeställningar: • I vilken utsträckning är studenter inom specialpedagogik eniga i förhållande till etiska dilemman som uppkommer vid kunskapsbedömningar av  Uppsatser om ETISKA ASPEKTER SPECIALPEDAGOGIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av E Gustafsson · 2013 — styrkan i en inkluderande specialpedagogik ligger i den individuella och sociala vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. I kapitel  av E Schelin · 2011 — Sökord: Specialpedagogisk handledning, specialpedagogik, reflektion, specialpedagogiska perspektiv, prox- med studiens etiska aspekter och tillförlitlighet. Det är exempel på frågor som behandlas.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Etik i specialpedagogisk

Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer. Authors: Olander, Anna. av A Olander · 2015 — Nyckelord: Specialpedagogisk handledning, grundskola, yrkesetiska infallsvinklar, etiska aspekter, Det etiska kravet, K.E. Løgstrup. Syfte: Studiens syfte har varit  av MW ALLODI — Beskrivning och analys av specialpedagogiska verksamheter. 27. 2. Personal och dess utveckling, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter samspelar.

1.2 Begreppsdefinitioner .